Rastriy Shaikshik Mahasangh Gujarat Padatar prashno sandarbhe dharana

March 11, 2020
Rastriy Shaikshik Mahasangh Gujarat Padatar prashno sandarbhe dharana


Bin Shaikshanik kamgiri manthi mukti.

Khas raja sarbhar kari aapva babat.

7th Pay mujab bhaththa aapva.

juni Pantion yojna no labh.

HTAT 5 camp sudhi parat.

1st uchchtar ma 4200 grade pay.